Zásady zpracování osobních údajů

1. Co naleznu v tomto dokumentu?

Tímto dokumentem Vám v souladu s platnými právními předpisy informujeme o zpracování Vašich osobních údajů.

Jaké informace zde naleznete:

Informace Umístění
Kdo je správce Otázka č. 2
Účely zpracování Otázka č. 3
Právní základy zpracování Otázka č. 4
Doba zpracování Otázka č. 5
Příjemci osobních údajů Otázka č. 6
Jaká máte práva Otázka č. 7
Účinnost Otázka č. 8

2. Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Beecom Prague s.r.o., se sídlem Pavla Beneše 775/2, Letňany,199 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 289060, která je vedená u Městského soudu v Praze. V tomto textu je tato společnost dále označována jako „Správce“.

Kontaktní údaje Správce jsou Lukáš Beránek, info@beecom.io

3. Za jakými účely o mně zpracováváte osobní údaje?

S ohledem na skutečnost, že jste navštívili naše internetové stránky a vyplnili jeden z formulářů tam uvedených, zpracovává o Vás Správce osobní údaje.

O účelech zpracování jste byl/byla informován/a u příslušného formuláře, který odkazuje na tento dokument.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem:

- uzavření smlouvy, včetně správy uživatelského účtu a související komunikace;

- zasílání souvisejících novinek a nabídek dalších služeb; popř. v případě odebírání newsletteru za účelem:

- zasílání novinek, slev a obchodních nabídek; a to v závislosti na tom, jaký formulář vyplňujete.

4. Na základě jakého právního základu o mně zpracováváte osobní údaje?

Podle platné legislativy je omezený počet právních základů, na základě kterých o Vás Správce může zpracovávat osobní údaje.

V případě, kdy se přihlašujete k odběru newsletteru, zpracovává Správce Vaše osobní údaje na základě Vašeho výslovného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat postupem uvedeným v odst. 7.5 tohoto dokumentu.

V případě, že žádáte demo, popř. vyplňujete registrační formulář, zpracovává Správce Vaše osobní údaje na základě nezbytnosti pro uzavření smlouvy mezi Vámi a Správcem a dále na základě oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu (a to za účelem zasílání novinek, slev a obchodních nabídek, včetně související komunikace). Tento oprávněný zájem spočívá zájmu správce zůstat s Vámi v kontaktu a mít možnost Vás oslovit v případě, že pro Vás bude mít vhodnou nabídku apod.

V případě tohoto zpracování máte právo podat námitku proti zpracování postupem uvedeným v odst. 7.6 tohoto dokumentu.

5. Jak dlouho budete zpracovávat moje osobní údaje?

S ohledem na skutečnost, že některé osobní údaje Správce potřebuje k plnění smlouvy, bude je zpracovávat po dobu plnění smlouvy, nejdéle však po dobu 3 let po skončení smlouvy s tím, že některé údaje ve smyslu identifikačních údajů pro účely případného prokázání plnění bude uchovávat ještě podobu 10 let od skončení smlouvy.

V případě

- zpracování na základě souhlasu bude Správce zpracovávat Vaše osobní údaje do chvíle, než tento souhlas odvoláte;

- zpracování za účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu bude Správce tyto osobní údaje zpracovávat po dobu plnění smlouvy, resp. nejdéle do 3 let po ukončení smlouvy (v případě, že smlouva nebyla uzavřena tak do 3 let od vyplnění formuláře).

6. Komu předáváte osobní údaje

Správce nepředává osobní údaje žádnému jinému správci. Pro některé účely Správce využívá tzv. zpracovatele, kteří na základě pověření pomáhají se zpracováním Vašich osobních údajů. Se všemi zpracovateli má Správce uzavřené příslušné smlouvy a zde je seznam jejich kategorií:

- Služba starající se o rozesílku newsletteru: Mailchimp, Pipedrive CRM

- Poskytovatel/provozovatel hostingu: Google cloud platform

V případě, že budete chtít vědět konkrétní zpracovatele, můžete uplatnit právo na přístup dle odst. 7.1 tohoto dokumentu.

7. Jaká mám práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů a jak je můžu uplatnit?

S ohledem na současnou legislativu máte několik práv, která můžete uplatnit elektronicky e-mailem na adrese info@beecom.io, a to na základě následného ověření totožnosti Správcem.

7.1. Právo na přístup

Každý má právo obrátit se na Správce s dotazem, zda o něm zpracovává osobní údaje, včetně následné informace za jakými účely se tak děje, kdo jsou příjemci apod. Zároveň máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

7.2. Právo na opravu

Je prioritou Správce zpracovávat pouze přesné osobní údaje. V případě, kdy dojde ke změně či aktualizaci osobních údajů, máte právo požádat Správce o opravu.

7.3. Právo na výmaz

Správce zpracovává osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu, ne však déle, než ke splnění účelu zpracování. Máte právo požádat správce o výmaz osobních údajů, a to v případě, že:

- osobní údaje už nebudou potřebné pro účely, pro které byli původně zpracovány;

- odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů;

- vznesete námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu proti zpracování osobních údajů za účely přímého marketingu;

- osobní údaje jsou zpracovány protiprávně;

- a v dalších případech dle účinné legislativy.

Správce dává na vědomí, že ne vždy je povinen této žádosti vyhovět, neboť např. některé osobní údaje potřebuje pro poskytnutí služby, popř. pro plnění zákonných povinností, zejména v účetní a daňové oblasti.

7.4. Omezení zpracování

Jako subjekt údajů máte právo, aby Správce omezil zpracování v případě, kdy:

- budete popírat přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce tuto skutečnost mohl ověřit;

- budete mít pocit, že zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a budete žádat omezení jejich použití;

- Správce již nebude potřebovat vašeho osobní údaje, nicméně vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

- a v dalších případech dle účinné legislativy.

7.5. Právo odvolat souhlas

S ohledem na skutečnost, že pro určitá zpracování jste dali Správci souhlas, máte plné právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

V případě obchodních sdělení tak mimo postup uvedený výše můžete učinit prostřednictvím odkazu, který je na konci každého e-mailu.

7.6. Právo vznést námitku

S ohledem na skutečnost, že pro určitá zpracování za účely přímého marketingu Správce zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na základě které Správce přestane Vaše osobní údaje zpracovávat.

7.7. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat svoje údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytli Správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte zároveň právo tyto údaje předat jinému Správci.

7.8 .Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případě, že budete mít pocit, že Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s legislativou, máte právo obrátit se na dozorový orgán a podat stížnost.

8. Od kdy jsou tyto podmínky účinné?

Tyto podmínky jsou účinné ode dne 1.6.2019

Staňte se hráčem budoucnosti
e-commerce

Chci demo