VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UŽITÍ SLUŽBY BEECOM

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jako „VOP“), vydané v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „OZ“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem, jímž je společnost Beecom Prague s.r.o., se sídlem Pavla Beneše 775/2, Letňany, 199 00 Praha 9, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 289060 vedenou u Městského soudu v Praze (dále též jako „Poskytovatel“) a uživatelem.

1.2.      Uživatelem dle předchozího odstavce 1.1 těchto VOP je pak podnikající fyzická či právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavírá smlouvu v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti (dále též jako „Uživatel“, Poskytovatel a Uživatel společně dohromady také jako „Smluvní strany“).

1.3.      Tyto VOP se vztahují na obchodní smlouvy ohledně služeb dle čl. 2 těchto VOP, včetně doplňkových služeb a stávají se součástí smlouvy postupem dle čl. 3 těchto VOP.

1.4.      Definice:

Akceptace Přijetí Nabídky Uživatelem dle odst. 3.1 těchto VOP
Cena Smluvní cena služeb dle odst. 11.1 těchto VOP
Ceník Ceník zaslaný v Nabídce dle odst. 11.1 těchto VOP
Ceník onboardingu Ceník Onboarding služby dle odst. 6.1 těchto VOP
Data Data zpracovávané Poskytovatelem dle odst. 16.1 těchto VOP
Dílo Autorské dílo dle odst. 14.2 těchto VOP
Doba služby Doba, na kterou je uzavřena Smlouva dle odst. 12.1 těchto VOP
Doplňkové služby Doplňkové služby poskytované dle odst. 2.1.4 těchto VOP
Licence Oprávnění užít Dílo dle odst. 14.2 těchto VOP
Nabídka Závazná nabídka zaslaná Poskytovatelem dle odst. 3.1 těchto VOP
Onboarding služby Služby poskytované dle odst. 2.1.2 těchto VOP
OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Poptávka Poptávka vyplněná Uživatelem na webových stránkách Poskytovatele dle odst. 3.1 těchto VOP
Poskytovatel Beecom Prague s.r.o., se sídlem Pavla Beneše 775/2, Letňany, 199 00 Praha 9, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 289060 vedenou u Městského soudu v Praze
SLA Příloha VOP – Service Level Agreement dle odst. 18.1 těchto VOP
Služba Služba poskytovaná dle odst. 2.1.1 těchto VOP
Smlouva Smlouva uzavřená mezi Uživatelem a Poskytovatelem okamžikem Akceptace
Smluvní strana/Smluvní strany Poskytovatel a Uživatel
Tarif Způsob poskytování služeb s významem dle odst. 4.1 těchto VOP
Uživatel Osoba podle odst. 1.2 těchto VOP
Uživatelská podpora Služba poskytovaná dle odst. 2.1.3 těchto VOP
Uživatelský účet Uživatelský účet má význam dle odst. 5.1 těchto VOP
VOP Tyto všeobecné obchodní podmínky
Zkušební období Bezplatný zkušební provoz dle odst. 11.6 těchto VOP


2.     PŘEDMĚT SMLOUVY A SLUŽBA

2.1.      Poskytovatel se v souladu se smlouvou zavazuje poskytnout Uživateli:

2.1.1.     platformu pro správu internetových stránek Beecom, spočívající v poskytnutí služby pro vytváření a správu šablon internetových stránek včetně doplňujících  funkcionalit, a to v rozsahu a za podmínek uvedených dále v čl. 5 těchto VOP (dále též jako „Služba“)

2.1.2.     služby spočívající v počáteční konfiguraci Služby a pomoci při prvotní migraci, a to za podmínek uvedených dále v čl. 7 těchto VOP (dále též jako „Onboarding služby“)

2.1.3.     uživatelskou podporu, a to za podmínek uvedených dále v čl. 8 těchto VOP (dále též jako „Uživatelská podpora“)

2.1.4.     služby doplňkového cloud hostingu, a to za podmínek dále uvedených v čl. 8 (dále též jako „Doplňkové služby“)

a to v souladu se zvoleným tarifem dle čl. 4 těchto VOP

2.2.     Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu dle čl. 12 těchto VOP.

3.     UZAVŘENÍ A ÚČINNOST SMLOUVY

3.1    Smlouva je uzavřena na základě poptávky zaslané Uživatelem prostřednictvím odkazu na webových stránkách https://www.beecom.io/cz/chci-demo (dále též jako „Poptávka“) a jí navazující nabídce zaslané e-mailem ze strany Poskytovatele, jehož součástí je i zaslání aktuálního znění těchto VOP (dále též jako „Nabídka“). Smlouva vstupuje v účinnost v momentě potvrzení Nabídky Uživatelem (dále též jako „Akceptace“ a „Smlouva“).

3.2    Součástí Nabídky je uvedení konkrétního tarifu dle čl. 4 včetně detailů týkajících se Doplňkových služeb, Onboarding služeb či Doplňkového hostingu.

3.3    Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Smluvní strany mohou uzavřít Smlouvu i jiným postupem, než je uvedený v tomto čl. 3 VOP, ze kterého bude vyplývat shoda Smluvních stran na rozsahu poskytovaných služeb a ceně za tyto služby (zejména a nikoliv výlučně např. odsouhlasením Nabídky ze strany Uživatele v jeho Uživatelském účtu).

4.     TARIFY

4.1.      Služba je poskytována na základě tarifů, které jsou spolu se závaznými parametry jednotlivých atributů Služby dle následující tabulky:

Hodnoty za měsíc provozu Starter Advanced Pro Enterprise
Návštěvnost 100 000 300 000 700 000 2 000 000
Obrat online 1 000 000 Kč 3 000 000 Kč 7 000 000 Kč 12 000 000+
Počet objednávek 1 000 2 500 7 000 20 000
Dodatečné objednávky 10 Kč / Objednávka 8 Kč / Objednávka 6 Kč / Objednávka
Technická podpora - SLA Do 1 dne Do 1 dne Do 2 hodin Do 60 minut
Telefonická podpora Ne Ne Ne Ano
Dedikovaná podpora Ne Ne Ano Ano
Cena/měsíc 15 000 Kč 25 000 Kč 60 000 Kč Kontaktujte nás

(každý sloupec dále též jako „Tarif“).


Hodnoty za měsíc provozu

Starter

Návštěvnost

100 000

Obrat online

1 000 000 Kč

Počet objednávek

1 000

Dodatečné objednávky

10 Kč / Objednávka

Technická podpora - SLA

Do 1 dne

Telefonická podpora

Ne

Dedikovaná podpora

Ne


Advanced

Návštěvnost

300 000

Obrat online

3 000 000 Kč

Počet objednávek

2 500

Dodatečné objednávky

8 Kč / Objednávka

Technická podpora - SLA

Do 1 dne

Telefonická podpora

Ne

Dedikovaná podpora

Ne


Pro

Návštěvnost

700 000

Obrat online

7 000 000 Kč

Počet objednávek

7 000

Dodatečné objednávky

6 Kč / Objednávka

Technická podpora - SLA

Do 2 hodin

Telefonická podpora

Ne

Dedikovaná podpora

Ano


Enterprise

Návštěvnost

2 000 000

Obrat online

12 000 000 Kč +

Počet objednávek

20 000 +

Dodatečné objednávky

 

Technická podpora - SLA

Do 60 minut

Telefonická podpora

Ano

Dedikovaná podpora

Ano

(každý sloupec dále též jako „Tarif“).


4.2. V případě, že Uživatel bude chtít přestoupit do jiného Tarifu, lze tak učinit pouze na základě souhlasu Poskytovatele a úpravě Smlouvy.

4.3. V případě, že Uživatel přesáhne některé závazné parametry tarifu v kterémkoliv atributu třikrát za sebou, má Poskytovatel oprávnění přeřadit Uživatele do vyššího Tarifu, popř. jinak upravit podmínky Smlouvy a poskytování Služeb, zejména zpoplatnit další překročení parametru. Poskytovatel se zavazuje o tomto Uživatele dopředu informovat.

4.4. V případě, že Uživatel přesáhne některé závazné parametry nejvyššího tarifu v kterémkoliv atributu třikrát za sebou, má Poskytovatel oprávnění přeřadit Uživatele do individuálního Tarifu, popř. jinak upravit podmínky Smlouvy a poskytování Služeb, zejména zpoplatnit další překročení parametru. Poskytovatel se zavazuje o tomto Uživatele dopředu informovat.

5.     ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

5.1.      Poskytovatel od okamžiku uzavření Smlouvy zprovozní Uživateli jeho uživatelský účet (dále též jako „Uživatelský účet“) a umožní Uživateli užívat Službu v souladu se zvoleným Tarifem s příslušnými parametry. Poskytoval může Uživateli umožnit přihlášení do Uživatelského účtu ještě před umožněním užívání Služby, a to zejména za účelem akceptace Nabídky ve smyslu čl. 3 těchto VOP.

5.2.      Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění Služby. Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Služby jsou provozovány a poskytovaný jako „SaaS“ (Software jako služba), odpovědnost Poskytovatele za provoz softwarových a hardwarových prostředků pro zajištění Služby je proto omezena v rozsahu dle čl. 18 těchto VOP.

5.3.      Poskytovatel je rovněž oprávněn změnit Službu, jejich technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní Uživatelského účtu.

5.4.      Poskytování Služby či provozování Služby může Poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

5.5.      Poskytovatel se zavazuje zabezpečit Službu a zpracovávaná data před neoprávněným zásahem třetí strany.

5.6.      Poskytovatel je dále oprávněn postoupit či převést práva a povinnosti z této Smlouvy či Smlouvu jako celek na třetí osobu, s čímž Uživatel vyjadřuje svůj souhlas.

6.     ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ ONBOARDING SLUŽEB

6.1.       V případě, že se na tom Smluvní strany dohodnou v rámci Smlouvy, poskytne Poskytovatel Uživateli Onboarding služby, a to na základě ceníku Onboarding služeb (dále též jako „Ceník onboardingu“), a to na základě zvoleného tarifu uvedeného v Ceníku onboardingu.

7.     ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉ PODPORY

7.1.       Poskytovatel od okamžiku uzavření Smlouvy umožní Uživateli prostřednictvím jeho Uživatelského účtu využívat Službu Uživatelské podpory, spočívající v asistenci Poskytovatele s nastavováním a využíváním Služby.

7.2.       V závislosti na zvoleném Tarifu Poskytovatel umožní Uživateli vznášet jednotlivé požadavky prostřednictvím tiketovacího systému (HelpDesk), telefonního kontaktu či prostřednictvím dedikovaného pracovníka, jehož kontaktní údaje Uživatel nalezne v rámci Uživatelského účtu.

7.3.       Poskytovatel se zavazuje v souladu se zvoleným Tarifem odpovědět Uživateli na jeho požadavek a pomoci mu s nastavením Služby, a to v časech uvedených v rámci konkrétního Tarifu.

7.4.       Uživatel bere na vědomí, že má k dispozici celkem 5 požadavků na Uživatelskou podporu za kalendářní měsíc. V případě vznesení vícero požadavků má Poskytovatel právo zodpovězení zpoplatnit, či odpovědět v dalším kalendářním měsíci.

8.     ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

8.1.       Uživatel má možnost přiobjednat si Doplňkové služby, spočívající v dokoupení:

8.1.1.     Doplňkové relace;

8.1.2.     Doplňkového úložiště a služby hostingu;

8.1.3.     Napojení na služby třetích stran prostřednictvím Dodavatele.

8.2.       Pokud není stanoveno jinak, objednávka Doplňkových služeb je realizována prostřednictvím Uživatelského účtu nebo elektronicky emailem.

9.     OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

9.1.      Poskytovatel je zejména oprávněn omezit nebo přerušit funkčnost Služby a přístup k nim na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy nebo jiného důvodu na straně Poskytovatele nebo třetích osob. Poskytovatel je taktéž oprávněn omezit Službu v případě, že Uživatel závažným způsobem porušuje tyto VOP, Smlouvu či zákonná ustanovení, popř. zveřejňoval vysoce závadný obsah.

9.2.      Poskytovatel je oprávněn změnit (tj. rovněž doplňovat) tyto VOP; tím nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Změnu Poskytovatel oznámí Uživateli prostřednictvím uživatelského rozhraní Služby a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při registraci (resp. vedenou v databázi) Poskytovatele a/nebo zveřejněním nové verze VOP na svých webových stránkách.

10.  PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

10.1.      Uživatel je povinen za poskytování Služby hradit Poskytovateli cenu dle čl. 11 VOP.

10.2.      Uživatel se zavazuje užívat Služby způsobem, kterým nezasáhne do práv Poskytovatele, ani jiných uživatelů, zejména se zavazuje využívat Službu způsobem k tomu určeným, nepřetěžovat Službu či provozovat jiné činnosti, při kterých by mohlo dojít k omezení Služby či ke vzniku škody.

10.3.      Uživatel je povinen při objednávce Služby uvést pravdivé kontaktní údaje pro účely fakturace a komunikace s Poskytovatelem a udržovat tyto údaje aktuální. Odpovědnost vyplývající z nesprávného, nepravdivého či neaktuálního uvedení údajů nese výlučně Uživatel.

10.4.      Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje ke Službě před zneužitím třetími stranami.

10.5.      Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele o veškerých poruchách a závadách postupem uvedeným v čl. 18 VOP.

10.6.      Uživatel je povinen poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost pro zajištění řádného poskytování Služby, a to včetně:

10.6.1.   umožnění/autorizace přístupů do svých systémů, které obsahují zdrojová data zpracovávaná v rámci Služby;

10.6.2.   umožnění pravidelného stahování dat ze zvolených systémů, které obsahují zdrojová data nezbytná pro řádné poskytování Služby.

11.  CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1.      Cena Služby, Onboarding služeb a Doplňkových služeb je stanovena v Nabídce, a to v souladu s ceníkem Poskytovatele, který Poskytovatel zašle Uživateli spolu s Nabídkou (dále též jako „Ceník“). Pro vyloučení pochybností se smluvní strany mohou dohodnout na jiných Cenách či jiném Ceníku. Pro vyloučení pochybností jsou všechny ceny uvedeny bez DPH a jiných zákonných poplatků.

(dále též jako „Cena“).

11.2.      Cena může být uhrazena:

11.2.1.   online pomocí platební karty, prostřednictvím platební brány (zejm. GoPay) ;

11.2.2.   případně jiným způsobem, který Poskytovatel Uživateli předem písemně umožní.

11.3.      Cena bude hrazena za každý měsíc, a to vždy nejpozději do deseti dní před dalším měsícem. Po každé platbě se Poskytovatel zavazuje vystavit Uživateli potvrzení, které mu zašle na jeho e-mail.

11.4.      Případné bankovní poplatky (náklady) za platební styk nesou Smluvní strany tak, jak jim vzniknou (tj. každá strana hradí své poplatky). Náklady platební transakce u zahraničních plateb nese vždy Uživatel v plné výši.

11.5.      Poskytovatel je oprávněn kdykoli průběžně měnit Ceník. Změna Cen v Ceníku však nemá vliv na stávající sjednanou Cenu, a to až do doby ukončení Doby Služby či změny sjednané Služby resp. do doby, kdy dojde k prodloužení Doby Služby způsobem dle odst. 12.2 těchto VOP. Cena se sjednává vždy podle Ceníku aktuálně platného v době Akceptace, resp. v době prodloužení Doby Služby dle odst. 12.2 těchto VOP.

11.6.      Poskytovatel může poskytnout Uživateli na jím stanovenou dobu a za jím stanovených podmínek tzv. bezplatný zkušební provoz (dále též jako „Zkušební období“). Po dobu Zkušebního období je dodávka Služeb bezplatná, to neplatí pro Onboarding služby. Lhůta Zkušebního období začíná běžet uzavřením Smlouvy, nestanoví-li Poskytovatel jinak. Zkušební období končí uplynutím zkušební lhůty. Zkušební období končí rovněž úhradou Ceny Služby ze strany Uživatele.

11.7.      V případě, že není Uživatel spokojen se Službou a odstoupí podle 13.1.5 těchto VOP do konce prvního placeného období, vrátí mu Poskytovatel Cenu uhrazenou za první měsíc, to neplatí v případě Ceny za Onboarding služby.

12.  DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

12.1.      Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 1 rok od uzavření Smlouvy, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak (dále též jako „Doba Služby“).

12.2.      Nesdělí-li Uživatel Poskytovateli nejpozději do jednoho měsíce před uplynutím Doby Služby, že nemá zájem o prodloužení poskytování Služby, poskytování Služby se automaticky prodlužuje, a to o stejnou dobu jako je Doba Služby uvedená ve Smlouvě. Cena za Služby za dobu po uplynutí původní Doby Služby je stanovena ve výši uvedené v ceníku Poskytovatele platném pro poslední kalendářní měsíc původní Doby Služby.

12.3.      Uživatel má nárok na vrácení poměrné části Ceny za příslušnou Službu v případě, že poskytování příslušných Služeb je ukončeno z důvodu na straně Poskytovatele před uplynutím Doby Služby. Výše vrácené části Ceny k celkové uhrazené Ceně odpovídá poměru nevyužité Doby Služby k celkové Době služby.

13.  PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

13.1.      Smlouva může být ukončena před uplynutím doby Služby, a to:

13.1.1.   dohodou Smluvních stran;

13.1.2.   výpovědí Poskytovatele;

13.1.3.   odstoupení Smluvní strany v případech stanovených zákonem nebo VOP;

13.1.4.   odstoupením Uživatele před koncem Zkušebního období.

13.1.5.   odstoupením Uživatele před koncem prvního placeného období podle 11.7. těchto VOP.

13.2.      Poskytovatel je oprávněn Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to s výpovědní lhůtou v délce 1 měsíc.

Výpovědní lhůta běží od prvního dne následujícího po doručení výpovědi Uživateli. Výpověď je možné doručit i elektronicky na email uvedený Uživatelem ve Smlouvě.

13.3.      Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Uživatelem. Za podstatné porušení Smlouvy se zejména považuje:

13.3.1.   prodlení Uživatele s úhradou splatné pohledávky vyúčtované Poskytovatelem Uživateli podle Smlouvy, které trvá déle než 14 dní;

13.3.2.   opakované prodlení Uživatele s úhradou splatné pohledávky vyúčtované Poskytovatelem Uživateli podle Smlouvy;

13.3.3.   porušení autorských práv Poskytovatele Uživatelem;

13.3.4.   poskytování Služeb Uživatelem třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele;

13.3.5.   opakované porušení jakékoli jiné povinnosti Uživatelem dle těchto VOP a/nebo Smlouvy.

13.4.      Odstoupením od Smlouvy zanikají veškeré práva a povinnosti Smluvních stran, vyjma:

13.4.1.   těch, které vzhledem k jejich povaze a dle vůle Smluvních stran mají trvat i po ukončení Smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnost mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu autorských práv Poskytovatele;

13.4.2.   a povinnosti Uživatele k úhradě závazků, popř. Ceny za skutečně poskytnuté plnění či jeho část.

14.  LICENCE – SOFTWARE JAKO SLUŽBA (SaaS)

14.1.      Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Služba je provozována a poskytována formou „Saas“ (Software jako Služba“), tj. Uživatel nevlastní či nekupuje samotný software tvořící Službu, ale využívá Službu po Dobu Služby za sjednanou Cenu Služby. S ohledem na skutečnost, že nedochází k užití autorského díla ve smyslu ustanovení zákona č. 121/2000 Sb.,  o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), neposkytuje Uživatel k dílům, které spočívají v počítačovém programu licenci. S ohledem na tuto skutečnost nesmí Uživatel provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě.

14.2      K autorským dílům, které nesplňují podmínku uvedenou výše v odst. 14.1 těchto VOP (dále též jako „Dílo“) poskytuje Poskytovatel Uživateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání Služby a to po dobu užívání Služby (dále též jako „Licence“), Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně.

14.3.      Uživatel není oprávněn udělit podlicenci, postoupit Licenci, a to i osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 71 a n. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je oprávněn pouze s předchozím výslovným souhlasem Poskytovatele.

14.4.      Uživatel není oprávněn Dílo rozmnožovat za účelem rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal Poskytovatel předchozí výslovný souhlas. Uživatel rovněž není oprávněn překročit množstevní rozsah licence sjednaný ve Smlouvě nebo stanovený těmito VOP.

14.5.      Uživatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití Služby či jejich výstupů stanovených zákonem, Smlouvou a VOP. Uživatel dále bere na vědomí, že databáze dostupné v rámci Služby jsou dále chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, kterým je Poskytovatel. Není-li s Poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databáze dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými v těchto VOP. Zejména není Uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu), či ve formě neoprávněného užití databáze.

15.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1      Ochranu osobních údajů Uživatele – tj. tam, kde Poskytovatel vystupuje jako správce osobních údajů Uživatele - upravují Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na této adrese

15.2.      S ohledem na skutečnost, že v rámci poskytování Služeb dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků či jiných osob, jejichž správcem je Uživatel, řídí se zpracování osobních údajů podmínkami zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na této adrese

16.  DATA, JEJICH OCHRANA A VYUŽITÍ

16.1.      Data, která jsou zpracovávána v rámci Služby (dále též jako „Data“), jsou umístěna na serveru poskytovatelem hostingu.

16.2.      Uživatel souhlasí se stahováním, zpracováním a uchováním Dat Poskytovatelem.

16.3.      Uživatel je plně odpovědný za obsah Dat, která jsou zpracovávána v rámci poskytování Služby, stejně tak i za Data, která jsou právem duševního vlastnictví třetí osoby. Uživatel se zavazuje zpracovávat ve Službě pouze ta Data, vůči kterým má dostatečná oprávnění. V opačném případě se zavazuje uhradit Poskytovateli veškerou škodu způsobenou porušením tohoto závazku.

16.4.      Uživatel souhlasí, že jakákoli data, která poskytl Poskytovateli, mohou být zpracována v rámci Služby. Poskytovatel je oprávněn použít tato data v anonymizované či agregované podobě interně pro další rozvoj Služeb, či prezentaci Služby nebo Poskytovatele. Tím není dotčen čl. 15 těchto VOP.

17.  DALŠÍ USTANOVENÍ

17.1.      Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace druhé Smluvní strany. Uživatel se v této souvislosti mimo jiné zavazuje zajistit, že třetí osoby nebudou bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele jakýmkoli způsobem obeznámeny s rozsahem a postupem plnění Smlouvy a k ní patřícími podklady.

17.2.      Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel využil logo a/nebo název (firmu) Uživatele pro reklamní účely a propagační účely Služeb a osoby Poskytovatele, zejm. za účelem zveřejňování referencí v síti Internet apod. Uživatel tímto uděluje Poskytovateli časově, územně i množstevně neomezenou licenci k užití loga a/nebo názvu (firmy) Uživatele ke všem způsobům užití, které dovoluje autorský zákon České republiky. Poskytovatel není povinen licenci využít.

17.3.      Smluvní strany vylučují ve vztazích mezi Poskytovatelem a Uživatelem přijetí návrhu Poskytovatele na uzavření smlouvy (nabídka) s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky.

17.4.      Smluvní strany jsou navzájem povinny informovat se o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.

18.  VADY, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A NÁHRADA ŠKODY

18.1.      Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí podmínkami uvedenými v Service Level Agreement, která je přílohou těchto VOP dostupná na této adrese (dále též jako „SLA“) a tímto čl. 18 VOP.

18.2.      Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky Služby způsobené přerušením přívodu el. energie, výpadky serverů apod. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky Služby, Služby ani výpadky na straně poskytovatelů služeb nebo za škody vzniklé úkony, které jsou nezbytné pro zajištění provozu Služby Poskytovatele (např. aktualizace software, konfigurace serveru, apod.).

18.3.      Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.

18.4.      Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů ani jejich způsob využívání Služby, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP či zákonem, ani za škody a újmu takto vzniklou.

18.5.      Poskytovatel neodpovídá za jakékoli platby, transakce ani převody, které Uživatel realizuje, resp. za pomoci kterých platí Cenu Služby. Za tyto odpovídají provozovatelé těchto platebních (transakčních) služeb a portálů.

18.6.      Poskytovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah Služby poskytované bezplatně. Z titulu takto poskytované Služby nevzniká právo Uživatele na odstoupení od Smlouvy.

19.  POSTUP PO UKONČENÍ SMLOUVY

19.1.      V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Uživatel povinen provést nezbytné kroky pro výmaz jeho Dat, zejména migraci Dat a další kroky související s ukončením užívání Služby, a to do 10 dnů od ukončení Smlouvy.

19.2.      V případě, že Uživatel nesplní výše uvedenou povinnost dle odst. 19.1 VOP je oprávněn naúčtovat Cenu za další měsíce užívání Služby včetně poplatku ve výši poloviny Ceny za každý, byť započatý měsíc (tzn. 150% Ceny byť za započatý měsíc užívání Služby i po skončení Smlouvy).

19.3.      Pro vyloučení pochybností je Poskytovatel oprávněn v souvislosti s ukončením Smlouvy omezit funkčnost Služby.

20.  SANKCE

20.1.      V případě Prodlení Uživatele s jakoukoliv platbou dle Smlouvy a těchto VOP, či SLA, vzniká Poskytovateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

20.2.      V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle odst. 17.1 těchto VOP vzniká druhé Smluvní straně nárok na Smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé porušení.

20.3.      Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od jejich uplatnění druhou Smluvní stranou.

21.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1.      Smlouva, tyto VOP a vztahy z nich vyplývající se řídí výlučně českým právním řádem, zejména OZ.

21.2.      Všechny spory vznikající ze Smlouvy /tj. i z těchto VOP/ a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Bez ohledu na výše uvedené Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn - dle své volby – uplatňovat svá práva v jakékoli jiné jurisdikci příslušné dle mezinárodních pravidel.

21.3.      Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, budou smluvní strany zasílat zejména elektronicky, tj. prostřednictvím emailu, Uživatelského účtu (umožňuje-li to technické nastavení) nebo jiným vhodným způsobem, zejména prostřednictvím HelpDesk.

21.4.      V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, použije se namísto takového ustanovení to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Tím není dotčena platnost, účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení VOP nebo VOP jako celku.

21.5.      Tyto VOP jsou vyhotoveny v češtině. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že tam, kde Poskytovatel vyhotovuje či poskytuje překlad české jazykové verze VOP, je tento překlad pouze informativní a v případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost vždy česká verze VOP.

21.6.      Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporu mezi obsahem Smlouvy a VOP mají přednost ustanovení Smlouvy. Tyto VOP jsou vyhotoveny v elektronické písemné podobě a jsou dostupné v Uživatelském účtu a/nebo na webových stránkách Poskytovatele.

21.7.      Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují ustanovení § 1751 odst. 2 OZ, přičemž v případě předložení jakýchkoliv jiných podmínek Uživatelem platí, že odkaz na ně je neplatný a uplatní se pouze tyto VOP.

21.8.      Tyto VOP jsou účinné od 1.6.2019.


Staňte se hráčem budoucnosti
e-commerce

Chci demo